Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968

Blog

Worldwide > ŠTA JE SIMULTANO PREVOĐENJE?

ŠTA JE SIMULTANO PREVOĐENJE?

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja i možemo reći da predstavlja najzahtevniju vrstu prevoda.

Simultano prevođenje predstavlja veštu sposobnost prevodioca da paralelno sa slušanjem jednog jezika, u isto vreme prevodi i izgovara prevod na drugi jezik. Prevodilac mora biti savršeno edukovan što se tiče poznavanja oba jezika, mora biti maksimalno skoncentrisan i da vodi računa da sam prevod u realnom vremenu stigne do slušaoca sa svega dve do tri sekunde razmaka od originalno izgovorenog teksta.

Naravno, u zavisnosti od tematike skupa i složenosti informacija koje cirkulišu, to vreme se može i produžiti ali se takođe može i skratiti, ako se prevodiocu obezbedi unapred materijal koji će se koristiti na samom događaju.

Zbog visokog nivoa koncentracije i zahtevnosti simultanog prevođenja, ovaj vid prevoda se većinom radi u paru, gde se prevodioci smenjuju na svakih petnaest do trideset minuta. Sami prevodioci se nalaze u kabini i koriste opremu za simultano prevođenje, što znači da prevodilac sluša tekst preko slušalica, u kabini, dok prevod paralelno sa slušanjem izgovara u mikrofon.

Ovaj vid prevođenja se najčešće koristi na velikim skupovima ili konferencijama gde se očekuje da će učesnici biti sa različitog govornog područja. Da bi se obezbedio komfor da svaki član skupa ili konferencije može prezentovati svoje stavove na maternjem jeziku, a slučaocu obezbediti podjednak komfor da sluša iznešeno na svom, u takvim slučajevima se obezbede usluge simultanog prevođenja.

Simultano prevođenje je jedna od veština relativno novijeg datuma, ali je postala nezamenljiva u savremenom svetu gde bi funkcionisanje bez iste bilo znatno otežanije i komplikovanije.